Tokenomia – mitä se on?

Päivitetty

Mitä on tokenomia ja miten se vaikuttaa kryptovaluutan menestykseen? Tämä artikkeli auttaa sinua ymmärtämään tokenomian perusteita. Tokenomian peruselementit on tärkeää ymmärtää, mikäli haluat kehittyä ja menestyä kryptosijoittajana.


Tokenomia

Lyhyesti kuvattuna tokenomia kuvaa tokenin tai kolikon taloudellista rakennetta. Eli toisin sanoen tokenomia kuvaa tokenin arvoon ja käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Näihin kuuluvat mm. kryptovaluutan luominen, jakelu, tarjonta ja kysyntä, polttaminen tai puolittaminen sekä projektin laatu. 

Tokenomia on tärkeä kokonaisuus kryptoprojektin kehityksen ja menestymisen kannalta. Kryptovaluutan tokenomian analysointi ennen sijoituspäätöstä on sijoittajalle välttämätön tehtävä, jos tavoitteena on sijoittaa menestyskelpoisiin kryptovaluuttoihin. 

Lohkoketjuprojektien näkökulmasta tokenomia on tärkeä mekanismi, joilla saadaan tokenin elämänkaaren kehittymään haluttuun suuntaan. Tokenomian tavoitteena on siis luoda periaatteet, jotka edistävät tokenin menestymistä kryptomarkkinoilla. Toisin kuin fiat-valuuttojen kohdalla, tokenomian säännöt toteutetaan koodin avulla, ei keskuspankkien sääntelyjen avulla. 

Tokenomian keskeiset tekijät

Tokenomia on siis yleistermi kryptojen arvoon ja taloudellisen rakenteeseen vaikuttaville tekijöille. Näistä tärkeimpiä ovat tarjonta, polttaminen ja puolittaminen, hyöty sekä jakelu.

Tarjonta

Kysyntä ja tarjonta ovat tärkeimpiä kryptovaluutan arvoon vaikuttavista tekijöistä. Tokenin tarjontamekanismin rakenne vaikuttaa sen arvoon ja tarjontaa voidaan arvioida kahden mittarin avulla. Ensimmäinen on Max Supply eli enimmäistarjonta. Max supply on tietyn kryptovaluutan kolikoiden tai tokeneiden enimmäismäärä, mukaan lukien sekä olemassaolevat, että tulevaisuudessa syntyvät. Esimerkiksi Bitcoinin enimmäistarjonta on 21 miljoonaa kolikkoa. Joillakin tokeneilla tai kolikoilla ei ole enimmäistarjontaa, vaan niiden määrä kasvaa jatkuvasti eikä kasvulla ole teoriassa rajoja. Esimerkiksi Ethereim-lohkoketjun Ether kolikko on sellainen. 

Toinen mittari on Circulating Supply eli Levikki. Circulating supply tarkoittaa liikkeessä olevien kolikoiden tai tokeneiden kappalemäärää. Liikkeessä olevat kolikot ovat sellaisia, jotka ovat julkisesti kaupankäynnin kohteena kryptopörsseissä. 

Tokenin tarjonnan mekanismeja tutkimalla voi arvioida tokenin hinnan kehitystä. Tarjontamekanismin arviointi ei kuitenkaan tarjoa suoraa ennustetta tokenin arvon kehityksestä, vaan yhtälöön vaikuttaa moni muu tekijä ja kokonaisuutta oppii ymmärtämään tutkimalla eri kryptovaluuttojen tokenomia -tekijöitä. Mm. polttamisella ja puolittamisella pyritään säätämään tarjontaa ja näin saadaan kryptovaluutan arvo nousemaan.

Polttaminen ja puolittaminen

Polttaminen (eng. Burning) tarkoittaa tokeneiden tai kolikoiden vetämistä pois markkinoilta pysyvästi. Eli tokenit poistetaan kierrossa olevien tokeneiden joukosta lähettämällä ne lohkoketjussa olevaan palautumattomaan osoitteeseen. Tällä mekanismilla rajoitetaan tarjonnan kasvua liian suureksi. Kun tokenin tarjonta vähenee, sitä pidetään deflatorisena.

Monet kryptoprojektit polttavat tokeneitaan säännöllisesti. Polttamista voi toteuttaa monella eri tavalla. Esimerkiksi BNB poistaa kolikoita polttamalla niin kauan, kunnes puolet sen kokonaistarjonnasta on tuhottu. Etheria poltetaan toisella tavalla. 

Myös puolittaminen (eng. Halving) vaikuttaa krypton tarjontaan eli samalla sen tokenomiaan. Puolittaminen on prosessi, jossa krypton louhijoille maksettava palkkio puolitetaan. Bitcoinin kohdalla näin tapahtuu joka neljäs vuosi. Koska palkkio pienenee, Bitcoinia louhitaan vähemmän ja sen tarjonta vähenee, mikä nostaa Bitcoinin arvoa. 

Kryptoprojektien polttamis- ja puolittamismekanismeihin kannattaa siis tutustua, mikäli haluat ymmärtää miten tokenin tai kolikon arvon on suunniteltu kehittyvän tulevaisuudessa. 

tokenomia

Hyödyllisyys

Tokenin tai kolikon hyödyllisyys (eng. Utility) tarkoittaa sille suunniteltua käyttötarkoitusta. Tokenilla ei ole välttämättä vain yksi käyttötarkoitus vaan sillä voi olla useampi käyttötapaus. Esimerkiksi BNB Coinin käyttötapauksia ovat käyttö BNB Chainissä, siirtomaksujen maksaminen, treidauskulujen alennukset sekä passiivinen tulo BNB:n steikkauksen avulla. Tokeneille on olemassa myös paljon muitakin käyttötapauksia, esimerkiksi arvopaperitokenit toimivat rahoitusomaisuutena ja vakaavaluutat ovat suunniteltu käytettäviksi maksuvälineenä. 

Kannattaa muistaa, että suurin osa kryptovaluuttoista ovat tarkoitettu toimimaan jonakin muuna kuin pelkkänä maksuvälineenä. Siitä johtuukin tarjolla olevien kryptovaluuttojen valtava määrä. Kaikkien ei todellakaan ole tarkoitus toimia fiat-valutan tavoin maksuvälineinä, vaan käyttötarkoitukset vaihtelevat suuresti. Samoja tai lähes samoja käyttötapauksia omaavia tokeneita on paljon ja sellaiset tokenit kilpailevat keskenään. Eli tokenin hyödyllisyyteen liittyy myös kilpailu. Tokenin kilpailukyky on tärkeä ominaisuus, kun arvioidaan kryptovaluutan kasvupotentiaalia ja onko kyseinen token hyvä sijoituskohde.

Suurin osa tokeneista ovat joko täysin hyödyttömiä tai projekti on niin heikko, että sillä ei ole mahdollisuutta kilpailla suurempia kilpailijoita vastaan. Jotta uudella kolikolla tai tokenilla olisi hyvä kasvupotentiaali, sen pitää tarjota jotain uutta lohkoketjuteknologialle tai kryptomarkkinoille. Vaihtoehtoisesti (tai lisäksi) uuden kryptoprojektin perustajatiimissä pitää olla tunnettuja henkilöitä, joilla on vahvoja yhteistyökumppaneita ja suhteita suuriin yhtiöihin tai valtiollisiin toimielimiin. 

Jakelu

Jakelu on myös todella tärkeä tekijä, kun arvioidaan tokenin tai kolikon taloudellista rakennetta. On hyvä ymmärtää ketkä pitävät tiettyä tokenia hallussaan, koska erityyppiset sijoittajat käyttäytyvät eri tavalla. Yksittäiset sijoittajat ja suuret instituutiot treidaavat kryptoillaan täysin eri strategioilla. Tällä on vaikutusta krypton arvoon. 

Kannattaa siis kiinnittää huomiota siihen, kuinka tokenin omistus on jakautunut suurten organisaatioiden, yksittäisten sijoittajien ja perustajatiimin välillä. Kryptoja, joiden suuren osan tokeneista omistaa yksi tai muutama suuri yhtiö, pidetään riskialttiimpina. Kryptoja, joiden suurin osa on yksittäisten sijoittajien ja perustajatiimin hallussa, pidetään turvallisempina sijoituskohteina.

Kannattaa tutkia myös tokenin lukitus- ja vapautussuunnitelmia. Liikkeeseen saatetaan suunnitelmien mukaan laskea suuria määriä tokeneita, mikä voi aiheuttaa tokenin arvon laskua. Jos näin suunnitellaan tekevän, pitää löytyä myös suunnitelma, jolla kontrolloidaan arvon laskua erilaisilla mekanismeilla.

Hinnan ja markkina-arvon korrelaatio

Huom! Alla oleva taulukko ei ole yleispätevä kaikkien kryptojen arvon ennustamiseen. Arvon kehitykseen vaikuttaa lisäksi muut tekijät, jotka eivät ole otettu huomioon tässä kaavassa. Taulukon on tarkoitus esittää tokenin kuvitellun hinnan vaikutusta sen markkina-arvoon.

Tässä esimerkissä on laskettu yhden aidon tokenin hintaennusteen vaikutusta sen markkina-arvoon. Kyseinen krypto on laskentahetkellä noin 0,0001 dollarin arvoinen, sen kaikki tokenit on kierrossa (uusia ei luoda), mutta osa on jo poltettu. Tokeneista poltetaan 10 % säännöllisin väliajoin, mikä siis vähentää levikkiä 10 % jokaisella polttamiskierroksella. Levikki on laskentahetkellä 9 196 440 000 000 tokenia. Useassa Youtube -videossa tälle kryptolle povataan tuhatkertaista kasvua. Voiko tähän väitteeseen luottaa?

Taulukkoon on laskettu mikä olisi kyseisen krypton markkina-arvo, jos sen hinta kasvaisi tuhat kertaa. Kuten huomaat, se olisi korkeampi kuin Bitcoinin kirjoitushetken markkina-arvo. Jopa sadankertainen kasvu tarkoittaisi sitä, että markkina-arvon pitäisi olla korkeampi kuin BNB:n markkina-arvo. Kyseinen token on niin sanottu meemikolikko ja sen hyödyllisyys on todella mitätön.  

Markkina-arvo

Jokainen voi nyt miettiä, onko kyseisellä tokenilla mitään mahdollisuuksia kasvaa Bitcoinia suuremmaksi kryptoksi. Vaikka koko kryptomarkkinan koko kasvaisi sata tai tuhat kertaa tulevaisuudessa, on todella epätodennäköistä, että hyödytön krypto pysyisi kehityksessä mukana.

Tästä esimerkistä käy epäsuorasti ilmi se, miten tärkeää krypton hyödyllisyys ja muut tokenomian elementit ovat. Mitä parempi on krypton tokenomia, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on pärjätä kryptomarkkinoilla. Aloittelija saattaa ajatella, että halpaan kryptovaluttaan sijoittamalla tekee suuria voittoja. Todellisuudessa kryptovaluutan hinnalla ei ole mitään merkitystä, hyvin suunnitellulla tokenomialla puolestaan on. Lue lisää matalan yksikköhinnan harhasta.

Jos et saanut vastauksia kaikkiin kysymyksiin, suosittelen katsomaan alla olevan englanninkielisen CoinGeckon videon Tokenomiasta.

Yhteenveto

Kryptovaluuttojen tokenomia ei ole helppo aihe. Se vaatii sijoittajalta kärsivällisyyttä ja halua ymmärtää kryptomarkkinoita. Kryptoprojektit kehittävät erilaisia tokenomia -malleja, osa niistä on ollut onnistuneita, osa ei. Bitcoinin tokenomiamalli on ollut toimiva ja kestänyt hyvin jo yli kymmenen vuoden ajan. 

Jos haluat treidata tai sijoittaa kryptovaluuttaan, tokeniomia on kokonaisuus, johon kannattaa ehdottomasti tutustua. Mitä paremmin ymmärrät kryptojen tokenomiaa, sitä paremmin onnistut treidaajana tai sijoittajana. 


Kryptokoulu ei tarjoa sijoitusvinkkejä, vaan koulutustarkoituksessa annettavaa tietoa. Kryptovaluutat ovat korkean riskin sijoituskohde, tutustuthan huolella riskeihin ennen sijoittamista kryptovaluuttoihin.

© Kryptokoulu.com. Kaikki oikeudet pidätetään